ਟੈਸਟ 1

1. ਡਾ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ?